Background shape

NPC Kai

  • 693
  • 01.06.2023
About NPC Kai

Mod adds a NPC Kai from LEGO Ninjago.

Download NPC Kai for Melon Playground

DOWNLOAD NOW

How to download and use NPC Kai on Melon Playground?

Follow this simple steps:

  1. Click on the "DOWNLOAD NOW" button above.
  2. Download and Install the NPC Kai on your PC.